Thủ tục hành chính
Online services
Filing online
Administrative procedures
Name of administrative procedures
System document law
Information directing the executive
(Từ 20/11/2019 - 20/11/2020) Tổng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đúng hạn Số lượng hồ sơ trễ hạn Số lượng hồ sơ đang giải quyết
×