Administrative Procedure
Online services
Filing online
Administrative procedures
Name of administrative procedures
System document law
Information directing the executive
Tuần 4(Từ 25/01/2021 - 29/01/2021) Tổng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đúng hạn Số lượng hồ sơ trễ hạn Số lượng hồ sơ đang giải quyết
×