QUYẾT ĐỊNH THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH SENTRAVEL

GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Sentravel;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Lữ hành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số 79- 0139/2019/SDL-GP LHNĐ ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Sentravel.

Điều 2. Tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Sentravel được xử lý theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Quản lý Lữ hành, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Sentravel chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

Bùi Thị Ngọc Hiếu

Xem chi tiết tại đây:
1 - 160_0001.signed.pdf

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 951 kết quả
×