QUYẾT ĐỊNH THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH NỘI ĐỊA CÔNG TY TNHH TM PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ DU LỊCH VIỆT ÚC

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty TNHH Thương mại Phát triển nhà và Du lịch Việt Úc;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Lữ hành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số 79- 0196/2021/SDL-GP LHNĐ ngày 23 tháng 03 năm 2021 của Công ty TNHH Thương mại Phát triển nhà và Du lịch Việt Úc.

Điều 2. Tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Công ty TNHH Thương mại Phát triển nhà và Du lịch Việt Úc được xử lý theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Quản lý Lữ hành, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phát triển nhà và Du lịch Việt Úc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

Bùi Thị Ngọc Hiếu

Xem chi tiết tại đây:
1 - Quyet dinh 125 .signed.pdf

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 909 kết quả
×