QUYẾT ĐỊNH THU HỒI GPĐKKD CÔNG TY CP DU LỊCH ĐƯỜNG VIỆT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 

GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty Cổ phần Du lịch Đường Việt;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Lữ hành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số 79- 0036/2018/SDL-GP LHNĐ ngày 29 tháng 12 năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch Đường Việt.

Điều 2. Tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Công ty Cổ phần Du lịch Đường Việt được xử lý theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 11 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Quản lý Lữ hành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đường Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

   

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

Lê Trương Hiền Hòa

 

Xem chi tiết tại đây:
1 - 42.signed.pdf

×