THÔNG BÁO VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG NGÀY TỪ 19/9/2022 ĐẾN 29/12/2022

Từ ngày 19 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 29 tháng 12 năm 2022.

Thực hiện Công văn số 2832/UBND-KSTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày;

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 19 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 29 tháng 12 năm 2022.

2. Các thủ tục thực hiện trong ngày:

- Thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

- Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

- Thủ tục thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể.

- Thủ tục thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản.

Sở Du lịch thông báo đến Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Quận Huyện và các doanh nghiệp được biết./.

Xem chi tiết tại đây:
1 - 1631.signed.pdf

×