THÔNG BÁO TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CAO ĐIỂM PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN

Căn cứ Công văn số 2279/UBND-VX ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố như sau:

×