TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO ĐỐI TƯỢNG CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

     Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2021 về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

     Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về mức thu khoản, phí được áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí như sau:

I. Mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

STT

Tên phí, lệ phí

Mức thu

1

Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Bằng mức thu 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính:

- Cấp mới: 1.500.000 đồng/Giấy phép

- Cấp đổi: 1.000.000 đồng/Giấy phép

- Cấp lại: 750.000 đồng/Giấy phép

2

Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Bằng mức thu 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính:

- Cấp mới, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm: 100.000 đồng/thẻ

- Cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế/nội địa: 325.000 đồng/thẻ

II. Thời hạn áp dụng: Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Sở Du lịch trân trọng thông báo đến các cá nhân, tổ chức biết và thực hiện.

MINH TÂM

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 517 kết quả
×