CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỞ DU LỊCH NĂM 2020

UBND Thành phố vừa ban hành Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 về công bố Chỉ số cải cách hành chính của 26 sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện. Theo đó, Sở Du lịch đã đạt được thành tích Xuất sắc trong đánh giá xếp loại Chỉ số cải cách hành chính của sở-ban-ngành, Ủy ban nhân dân các quận –huyện năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

×