Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Du lịch năm 2020

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ cuộc họp Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch về báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến du lịch năm 2020.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo về kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Du lịch năm 2020, cụ thể:

  • Tổng số vị trí việc làm cần tuyển dụng theo kế hoạch: 07;
  • Tổng số vị trí việc làm được tuyển dụng năm 2020: 06;
  • Chỉ tiêu tuyển dụng theo kế hoạch: 09;
  • Tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển: 47;
  • Tổng số thí sinh tham dự tuyển dụng: 26;
  • Tổng số thí sinh trúng tuyển: 08.

(Đính kèm Bảng tổng hợp kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Du lịch năm 2020)

Xem chi tiết tại đây:
1 - 322 - TB KQ TUYEN DUNG VIEN CHUC.pdf

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 489 kết quả
×