Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Đông Âu

Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017,

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch,

Căn cứ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh,

Căn cứ Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Đông Âu,

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Lữ hành.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa số 79- 0049/2019/SDL-GP LHNĐ ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Đông Âu.

Điều 2. Tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Đông Âu được xử lý theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 6 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Quản lý Lữ hành, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Đông Âu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ánh Hoa

Xem chi tiết tại đây:
1 - 9-thu hoi Dong Au.pdf

×