Giảm giá điện đối với các cơ sở lưu trú trong mùa dịch Covid-19

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản triển khai thực hiện giá điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó có các cơ sở lưu trú.

Căn cứ công văn số 2739/EVN-KD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 16/4/2020, trong đó có quy định:

Giá bán điện áp dụng trong 03 tháng hỗ trợ thực hiện theo Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL) với một số nội dung như sau: Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo qui định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan) được giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá.

Nội dung chi tiết các quy định trong công văn số 2739/EVN-KD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được đính kèm dưới đây. 

Xem chi tiết tại đây:
1 - Huong dan doi gia EVN 2020.pdf

TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 31 kết quả
×