[TB] Kết quả kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Sở Du lịch năm 2019

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Kế hoạch số 1109/KH-SDL ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Sở Du lịch về tổ chức tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch năm 2019 (Điều chỉnh, bổ sung và thay thế Kế hoạch số 717/KH-SDL ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Sở Du lịch);

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-SDL ngày 24 tháng 7 năm 2019 của Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Sở Du lịch năm 2019,

Căn cứ kết quả chấm thi và biên bản họp Hội đồng xét tuyển, Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Sở Du lịch năm 2019 thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Sở Du lịch năm 2019 gồm 20 thí sinh theo danh sách đính kèm.

Kết quả xét tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và trang thông tin điện tử của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, được thông báo trực tiếp đến thí sinh qua thư điện tử.

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Sở Du lịch năm 2019 thông báo đến các thí sinh được biết./.

Đính kèm file danh sách

 


TIN TỨC LIÊN QUAN

Có 85 kết quả
×