THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thủ tục công nhận điểm du lịch

Lữ hành

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý điểm du lịch nộp hồ sơ đến Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh nơi có điểm du lịch;

- Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định công nhận điểm du lịch; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

a) Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (khi đủ điều kiện áp dụng)  đến Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh (140 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3).

b) Thành phần, số lượng hồ sơ:

  - Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch (Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);

(2) Bản thuyết minh về điều kiện công nhận điểm du lịch.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời gian giải quyết:

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định công nhận điểm du lịch.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Sở du lịch
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định công nhận điểm du lịch.
Phí, lệ phí:
Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch (Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung tại Điểm b, Khoản 5, Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Link tải file: BieuMau-MauDon[THU TUC CONG NHAN DIEM DU LICH].doc
Tên mẫu đơn: Bản thuyết minh về điều kiện công nhận điểm du lịch
Link tải file:
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

(1) Có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định trên bản đồ.

(2) Có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch, bao gồm:

- Có kết nối giao thông, thông tin liên lạc thuận lợi;

- Có điện, nước sạch; 

- Có biển chỉ dẫn, thuyết minh về điểm du lịch;

- Có dịch vụ ăn uống, mua sắm.

(3) Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, bao gồm:

- Có bộ phận bảo vệ trực 24 giờ mỗi ngày;

- Công khai số điện thoại, địa chỉ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch;

- Có hình thức tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của khách du lịch;

- Nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, được thông gió và đủ ánh sáng, được bố trí đủ, tương ứng với số lượng khách du lịch vào thời kỳ cao điểm;

- Có biện pháp thu gom và xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; bố trí nhân lực làm vệ sinh môi trường;

- Áp dụng các biện pháp phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, có hiệu lực ngày 20 tháng 01 năm 2020.


×