Hướng Dẫn
Nộp hồ sơ trực tuyến
CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CÔNG
1 Đăng ký tài khoản
Tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản người dùng để có thể theo dõi quy trình xử lý hồ sơ của mình.
2 Đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến
Đăng nhập tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến
3 THẨM ĐỊNH VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
Hướng dẫn bổ sung hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ giấy (bản gốc), nộp phí, lệ phí xét duyệt, thẩm định hồ sơ và nhận giấy hẹn.
4 NHẬN KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Mang giấy hẹn trả kết quả tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả xử lý hồ sơ của mình.
×