Nộp hồ sơ trực tuyến
Hướng Dẫn
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

- Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch

Lĩnh vực
Tên thủ tục
Mức độ
Tìm kiếm theo cụm từ chính xác
Cở sở lưu trú du lịch
1.
Chi tiết
Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch
Thời gian giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (áp dụng kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021).

Lệ phí: - 1.500.000 đồng/hồ sơ đề nghị công nhận hạng 1 sao, 2 sao; - 2.000.000 đồng/hồ sơ đề nghị công nhận hạng 3 sao (Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của vnđ

Lữ hành
2.
Chi tiết
Thủ tục hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
Thời gian giải quyết:

Trong vòng 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Lệ phí: Không quy định vnđ

3.
Chi tiết
Thủ tục công nhận điểm du lịch
Thời gian giải quyết:

- Trong thời hạn 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (áp dụng kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021).

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định công nhận điểm du lịch.

Lệ phí: Không quy định vnđ

4.
Chi tiết
Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản
Thời gian giải quyết:

04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (áp dụng kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021).

Lệ phí: Không quy định vnđ

5.
Chi tiết
Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể
Thời gian giải quyết:

04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (áp dụng kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021).

Lệ phí: Không quy định vnđ

×