Nộp hồ sơ trực tuyến
Hướng Dẫn
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

- Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của ỦY ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng giải quyết của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

- Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Du lịch được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 15/2/2019

Lĩnh vực
Tên thủ tục
Mức độ
Tìm kiếm theo cụm từ chính xác
Cở sở lưu trú du lịch
1.
Chi tiết
   Nộp hồ sơ
Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch
Thời gian giải quyết:

30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Lệ phí: - 1.500.000 đồng/hồ sơ đề nghị công nhận hạng 1 sao, 2 sao; - 2.000.000 đồng/hồ sơ đề nghị công nhận hạng 3 sao (Thông tư số 34/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của vnđ

Lữ hành
2.
Chi tiết
   Nộp hồ sơ
Thủ tục công nhận điểm du lịch
Thời gian giải quyết:

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định công nhận điểm du lịch.

Lệ phí: Không quy định vnđ

3.
Chi tiết
   Nộp hồ sơ
Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản
Thời gian giải quyết:

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Lệ phí: Không quy định vnđ

4.
Chi tiết
   Nộp hồ sơ
Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể
Thời gian giải quyết:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành;

- Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ.

Lệ phí: Không quy định vnđ

5.
Chi tiết
   Nộp hồ sơ
Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh lữ hành
Thời gian giải quyết:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.

- Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ.

Lệ phí: Không quy định vnđ

×